Over de Bieb

ANBI

Stichting Bibliotheek Zwartewaterland

ANBI:

Bestuursleden:

Dhr. J. Huisma, voorzitter
Mevr. A.J. Strating, secretaris
Mevr. C.H. Witte
Dhr. W. van Dalfsen, penningmeester
Dhr. H. Hilbers, directeur

 

 

 

Privacy Statement

In dit Privacy Statement zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verwerken.

Voor de Stichting Openbare Bibliotheek Zwartewaterland is de bescherming van persoonsgegevens belangrijk. De Bibliotheek Zwartewaterland is een culturele instelling, die zich ten doel stelt het vrije verkeer van informatie in de Zwartewaterlandse samenleving te bevorderen. De Bibliotheek Zwartewaterland is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI).

De Bibliotheek Zwartewaterland respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel (in onze vestigingen, via de website en/of anderszins) aan ons verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Persoonsgegevens
Als persoonsgegevens gelden alle gegevens die direct of indirect tot u te herleiden zijn. U kunt hierbij denken aan uw naam en adres, maar bijvoorbeeld ook aan uw gekochte toegangskaarten, uw leengegevens of uw voorkeuren die u bij ons heeft opgegeven.

Doeleinden van de verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het uitvoeren van het door u afgesloten Bibliotheek Zwartewaterland lidmaatschap, waaronder begrepen de registratie van de door u geleende en geretourneerde werken uit onze collectie en het incasseren van de contributie
 • Om aanvullende diensten aan u te kunnen bieden, zoals de diensten via www.onlinebibliotheek.nl (E-books) en het lenen bij andere bibliotheken in Nederland
 • Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen
 • Om u te informeren over praktische zaken rondom een activiteit (als u hiervoor toegangskaarten heeft gekocht)
 • Om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van de Bibliotheek Zwartewaterland
 • Voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die u per e-mail worden verzonden (hiervoor kunt u zich onderaan elke nieuwsbrief afmelden)
 • Voor het verbeteren van onze website en onze dienstverlening
 • Voor het kunnen verrichten van marktonderzoek en onderzoek naar onze dienstverlening
 • Voor de naleving van wettelijke verplichtingen

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer u ons daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend.

Doorgifte aan derden
Uw gegevens zijn bij ons in vertrouwde handen. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening of als er een wettelijke plicht op de Bibliotheek Zwartewaterland rust.

In de volgende situaties kan doorgifte wel plaatsvinden. Onder de opsomming worden de situaties toegelicht.

 • Bij interbibliothecair leenverkeer
 • Bij aanmelding bij www.onlinebibliotheek.nl
 • Bij door ons ingeschakelde leveranciers
 • Op grond van wettelijke verplichtingen

Interbibliothecair leenverkeer
U kunt via het interbibliothecair leenverkeer in veel gevallen (kopieën van) werken opvragen uit de catalogus van andere bibliotheken. Mocht u een dergelijke aanvraag doen, dan zijn wij genoodzaakt enkele van uw persoonsgegevens door te geven aan de betreffende Bibliotheek (o.m. naam, pasnummer, etc.). Wij wijzen u erop dat de verantwoordelijkheid voor de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens ligt bij deze externe Bibliotheek. U kunt desgewenst bij de betreffende Bibliotheek het beleid omtrent de verwerking van persoonsgegevens opvragen.

Website www.onlinebibliotheek.nl
Via de website www.onlinebibliotheek.nl kunt u gebruikmaken van verschillende aanvullende diensten (zie de website voor het actuele aanbod). Deze website wordt geëxploiteerd door de Koninklijke Bibliotheek. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, dient u op de website een account aan te maken. Wij wisselen op voorhand een beperkte set gegevens met de Koninklijke Bibliotheek uit om het mogelijk te maken dat u door de Koninklijke Bibliotheek als lid van de Bibliotheek herkend wordt. Op het moment dat u een account op www.onlinebibliotheek.nl aanmaakt, geeft u toestemming voor het verstrekken van uw lidmaatschapsgegevens van de Bibliotheek Kop van Overijssel aan de Koninklijke Bibliotheek. De Koninklijke Bibliotheek koppelt deze gegevens vervolgens aan dit nieuwe account. Zij verwerken deze gegevens overeenkomstig hun eigen privacy policy, welk is te vinden op www.onlinebibliotheek.nl.

Door ons ingeschakelde leveranciers
Het kan zijn dat we een externe partij inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren (bijv. een bepaalde statistische analyse of het verzorgen van een mailing). In die situaties zullen we steeds met die derde afspraken maken over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens (“bewerkersovereenkomst”). Het komt erop neer dat deze derde partijen uw gegevens nooit voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken.

Afgifte op grond van wettelijke verplichtingen
Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens af te geven aan overheidsinstanties (zoals politie/justitie, fiscus, etc.). Wij zullen uw gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan u te informeren over een dergelijke afgifte.

Cookies
Op onze website wordt gebruikgemaakt van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes welke uw computer ontvangt wanneer u onze website bezoekt. In het cookie statement staat nader uitgewerkt welke cookies er worden gebruikt, welke gegevens daarmee worden verwerkt en voor welke doeleinden dit geschiedt.

Gebruik van uw gegevens voor marketing- en onderzoeksdoeleinden
Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden (zoals een op uw interesses toegespitst aanbod, onder andere op basis van uw leengedrag) en voor onderzoeksdoeleinden (zoals onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening).

Vragen en recht op inzage en correctie
Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Bibliotheek Zwartewaterland of als u deze gegevens wilt inzien of wijzigen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Wij kunnen daarbij om uw legitimatie of een andere vorm van identificatie vragen. Wij zijn gerechtigd kosten in rekening te brengen bij uitoefening van het inzagerecht; deze kosten zijn wettelijk gemaximeerd.

Wijzigingen
Doordat de privacywetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast en verbeterd, is ook dit Privacy Statement aan veranderingen onderhevig. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website en in de vestigingen van de Bibliotheek Zwartewaterland.

De Bibliotheek Zwartewaterland kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over dit Privacy Statement of ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Stichting Openbare Bibliotheek Zwartewaterland
Havenplein 1
8281 EV Genemuiden
038-3855371

Jaarverslag

De Bibliotheek Zwartewaterland laat u graag weten wat zij heeft gedaan en nog gaat doen!

De Bibliotheek Zwartewaterland is een zelfstandige organisatie, we voeren beleid uit en ontvangen daarvoor subsidie. Met dank hiervoor aan het vertrouwen dat de gemeente in de Bibliotheek stelt. Jaarlijks wordt er een jaarverslag gemaakt waarmee er verantwoording wordt afgelegd. In het jaarverslag 2020 kunt u lezen wat we het afgelopen jaar hebben gepresteerd.

Vrijwilligerswerk

De Bibliotheek zoekt u!

Wel eens gedacht aan vrijwilligerswerk bij de Bibliotheek? De Bibliotheek Zwartewaterland kan altijd mensen gebruiken die willen helpen bij de dienstverlening. Van werk op vaste momenten in de week of gedurende een zekere periode tot ondersteuning bij activiteiten. Van het bezorgen van boeken bij niet-mobiele leden en het opruimen in de Bibliotheek tot het helpen van mensen bij het vergroten van hun taalvaardigheid of informatieve (digitale) vaardigheden en het assisteren bij activiteiten.

Hieronder treft u verschillende functieprofielen die meer informatie bieden over de mogelijke werkzaamheden. Onder het handboek treft u documenten aan die u meer inzicht geven in wat van u als vrijwilliger verwacht wordt en wat de Bibliotheek u te bieden heeft.

Indien u interesse heeft vul dan het aanmeldingsformulier in en lever het in bij de Bibliotheek of mail het naar genemuiden@bibliotheekzwartewaterland, dan wordt er met u contact opgenomen. Bij vragen kunt u ook gebruik maken van dit mailadres of u wenden tot een bibliotheekmedewerker.

Aanmelden

Aanmeldingsformulier vrijwilligers

Vrijwilligersfuncties

Vrijwilliger gastvrouw of heer activiteiten
Vrijwilliger voorlezen Voorleesexpress werving start in maart 2016
Vrijwillige gastvrouw of heer frontoffice

Handboek vrijwilligers

Formulier Jaargesprek vrijwilligers
Gedragscode en zichtbaarheid
Rechten en plichten
Regels gebruik sociale media
Samenwerkingsovereenkomst vrijwilliger
Selectie en introductieperiode